Is waterstofchloride polair of niet-polair - QnA (2023)

Is Hydrogen Chloride Polar Or Nonpolar - QnA (1)

type binding (polair covalent/niet-polair covalent) van waterstofchloride

Inhoudsopgave

1. type binding (polair covalent/niet-polair covalent) van waterstofchloride


Antwoord:

HCl is een polaire covalente verbinding omdat het chloride-ion meer elektronegatief is dan waterstofion. Dus chloride-ionen hebben een gedeeltelijk negatief karakter, terwijl waterstof een gedeeltelijk positief karakter heeft. Covalent karakter wordt getoond door HCl aangezien de atomen van waterstof en chloor hun elektronen met elkaar delen

Antwoord:

Bestaande uit een waterstofatoom H en een chlooratoom Cl verbonden door een polaire covalente binding.

Uitleg:


2. is calciumchloride polair of niet-polair


Antwoord:

Calcium en Chloor zijn wit, je vindt ze in de poolgebieden

Uitleg:


3. is waterstoffluoride polair of niet-polair?


het antwoord Po is niet-polair

dat is alles


4. Wat betekent deze zinsnede "zoals lost op", betekent?a. Een ionische verbinding natriumchloride kan worden opgelost in polair oplosmiddel waterb. Niet-polaire verbindingen lossen op in polaire verbindingenc. Olie en water kunnen worden gecombineerd


Antwoord:

Oké, Like lost like betekent dat een verbinding oplost in een oplosmiddel met vergelijkbare eigenschappen

Antwoord:

eto lng na search ko sa google bala ka dyan "Like Dissolves Like. Een eenvoudige manier om te voorspellen welke verbindingen zullen oplossen in andere verbindingen is de uitdrukking "like lost like". Dit betekent dat polaire verbindingen polaire verbindingen oplossen, niet-polaire verbindingen oplossen niet-polaire verbindingen, maar polair en niet-polair lossen niet in elkaar op."


5. Waterstoffen die aan koolstof zijn gehecht, maken lipiden polair in plaats van apolair.


Antwoord:

vergelijking

Uitleg:

vergelijking het antwoord

Antwoord:

Dit komt omdat de elektronen in de covalente bindingen gelijk worden verdeeld tussen de koolstofatomen en de hydROGeN

6. Natriumchloride kan in combinatie met water een goede geleider van elektriciteit zijn. Wat voor soort verbinding is natriumchloride?A. Diatomisch molecuulB. Ionische verbinding C. Polaire covalente binding D. Niet-polaire covalente binding


Antwoord:

Ionische verbinding.

Antwoord;

B. Ionische verbinding

Uitleg;

Natriumchloride, algemeen bekend als zout (hoewel zeezout ook andere chemische zouten bevat), is een ionische verbinding met de chemische formule NaCl, die een 1:1-verhouding van natrium- en chloride-ionen vertegenwoordigt.

7. in het h2o-molecuul worden de atomen vastgehouden door?a. lonische bondb. waterstofbindingc. polaire covalente bindingd. niet-polaire covalente binding


Antwoord:

C. polaire covalente binding

Uitleg:

Ik hoop dat het helpt ☺️☺️


8. Hoe classificeer je koolstofhoudende verbindingen, polair of niet-polair? Wat maakt het polair of niet-polair?


Antwoord:

Moleculen gemaakt van meer dan één type covalent gebonden niet-metalen atomen, zoals koolstofdioxidegas (CO2), blijven niet-polair als ze symmetrisch zijn of als hun atomen een relatief gelijke aantrekkingskracht hebben. Zelfs grote verbindingen zoals hexaanbenzine (C6H14) zijn symmetrisch en niet-polair.


9. Tabel 2. Soorten covalente bindingen Chemische formule Verbinding Lewisstructuur Type binding (polair covalent/niet-polair covalent) ammoniak water waterstofchloride stikstofgas zuurstofgas methaan waterstofgas fosfine zwaveldioxide chloorgas​


COVALENTE BINDING

Acovalente bindingontstaat wanneer twee atomen één of meer elektronenparen uitwisselen. De twee atoomkernen trekken tegelijkertijd deze elektronen naar zich toe. Wanneer het verschil tussen de elektronegativiteiten van twee atomen te klein is om een ​​elektronenoverdracht te laten plaatsvinden om ionen te vormen, wordt een covalente binding gevormd.

Verbinding:Ammoniak

Chemische formule [tex]NH_{3}[/tex] Een enkel paar elektronen zit bovenop het stikstofatoom in het midden, dat waterstofgebonden is aan drie andere atomen. Ammoniak kan die elektronen overdragen, daarom functioneert het als eenLewisbaseren.covalent polair molecuul -De elektronen in de covalente bindingen worden dichter bij stikstof getrokken omdat het een grotere elektronegatieve lading heeft dan waterstofatomen. Als gevolg hiervan hebben deze bindingen een onevenwichtige verdeling van elektronen. Ammoniak is daardoor een polair covalent molecuul.

Verbinding:Water

Chemische formule: [tex]H_{2}O[/tex]Lewis Structuur: de zuurstof- en waterstofatomen zijn verbonden door twee enkele sigmabindingen.Covalent polairMolecuul- Een watermolecuul heeft twee polen: een positieve lading op de waterstofpool (zijde) en een negatieve lading op de zuurstofpool vanwege de ongelijke verdeling van elektronen tussen de atomen en de asymmetrische vorm van het molecuul (zijde).

Verbinding:Waterstofchloride

Chemische formule:HCIEr zijn in totaal 8 valentie-elektronen in de waterstofchloride (HCl) gas Lewis-structuur. Een andere naam voor HCl is waterstofchloride. De bindingselektronen van de waterstofchloride covalente binding zijn ongelijk verdeeld.

Verbinding:Stikstofgas

Chemische formule: [tex]N_{2}[/tex]Als atomen elektronen gelijkmatig verdelen en de elektronen niet meer tijd rond het ene atoom doorbrengen dan hetniet-polaire covalente bindingis gevormd. Het molecuul zuurstofgas (O2) heeft een niet-polaire covalente binding.

Verbinding:Zuurstof gas

Chemische formule: [tex]O_{2}[/tex]Atomen delen elektronen gelijkelijk en brengen niet meer tijd door bij het ene atoom dan bij het andere, wat resulteert in eenniet-polaire covalente binding. Er bestaat een niet-polaire covalente koppeling tussen moleculen zuurstofgas (O2).

Verbinding:Hydrogen gas

Chemische formule: [tex]H_{2}[/tex]Waterstofatomen delen hun elektronen gelijkmatig, covalente moleculen zoals waterstofgas (H2), dat slechts één type atoom bevat, zijn niet-polair.

Verbinding:Fosfine

Chemische formule: [tex]PH_{3}[/tex]aniet-polaire binding polairmolecuul. De elektronegativiteitswaarden van waterstof en fosfor zijn equivalent, zoals bij drie waterstofbruggen en een eenzaam paar.

Verbinding:Zwaveldioxide

Chemische formule: [tex]SO_{2}[/tex]Zwavel en zuurstof hebben een krachtigedubbele covalente binding. Deze twee atomen delen twee paar elektronen.

Verbinding:Chloor gas

Chemische formule: [tex]CI_{2}[/tex]Ondanks dat het een sterkere elektronegativiteit heeft dan waterstof, kan het chlooratoom geen elektron uit waterstof verwijderen vanwege het onvermogen om elektronen aan te trekken. Als resultaat, eenpolaire covalente bindingin waterstofchloride heeft een onevenwichtige verdeling van bindende elektronen.

Leer meer overCovalente binding:https://brainly.ph/question/21945271

#SPJ5


10. A. Richting: vink (/) aan op het vakje als de stof polair/niet-polair is, ion-dipoolkrachten, London Dispersion, Dipool-dipool en waterstofbindingskrachten heeft.​


C

Uitleg:

Ik hoop dat het je helpt om me later te bedanken


11. Waterstoffen die aan koolstof zijn gehecht, maken lipiden polair in plaats van niet-polair.


Antwoord:

Hierdoor zijn polaire moleculen belangrijk bij het helpen vaststellen van de driedimensionale structuur of oriëntatie van andere grotere moleculen. Moleculen van vetzuren (Hoofdstuk 8), die in alle levende materie voorkomen, zijn bijvoorbeeld samengesteld uit een niet-polaire koolstofketen met aan één uiteinde een polaire koolstof-zuurstofgroep (COOH).

Uitleg:

#Ga door met leren


12. wat is het type binding (polair covalent of niet-polair covalent) van ammoniak, water, waterstofchloride, stikstofgas, zuurstofgas, methaan, waterstofgas, fosfine, zwaveldioxide, chloorgas?

ammoniak-polair covalent
waterpolair covalent
waterstofchloride-polair covalent
stikstofgas - niet-polair covalent
zuurstofgas - niet-polair covalent
methaan- niet-polair covalent
waterstofgas - niet-polair covalent
fosfine-polair covalent
zwaveldioxide-polair covalent
chloorgas - niet-polair covalent

13. Waterstofsulfide is een polair molecuul, terwijl koolstoftetrachloride een niet-polair molecuul is, verklaar het verschil in polariteit van deze verbindingen.


Antwoord:

Uitleg:

H2S is een enigszins polair molecuul vanwege zijn gebogen gevormde geometrische structuur en het kleine verschil tussen de elektronegativiteit van waterstof (2.2) en zwavel (2.58) dat resulteert in een niet-nul dipoolmoment terwijl het molecuul van CCI4 niet-polair van aard is vanwege zijn symmetrische tetraëdrische structuur


14. Maak onderscheid tussen polaire en niet-polaire bindingen. Geef 3 voorbeelden van moleculen die polair en niet-polair zijn


Antwoord:

•Water is polair. Elk molecuul met alleenstaande elektronenparen rond het centrale atoom is polair.

•Methanol is polair. ...

• Cyaanwaterstof is polair. ...

•Zuurstof is niet-polair. ...

•Propaan is niet-polair, omdat het symmetrisch is, met H-atomen aan alle kanten rond de centrale atomen gebonden en geen ongedeelde elektronenparen.

Hoop dat het helpt:))


15. 1. Wat is de reden waarom polaire moleculen gedeeltelijke ladingen hebben naar de tegenovergestelde uiteinden van hun molecuul?A. volledig verlies van elektronenB. ongelijke elektronenverdeling C. gemiddelde verdeling van elektronenD. oneven aantal elektronenparen2. Gebaseerd op de moleculaire structuur van methaan (hoofdstuk 4), welke van de volgende beweringen is waar?A. Het is polair vanwege zijn tetraëdrische vorm B. Het is niet-polair vanwege zijn symmetrische structuur C. Het is polair vanwege het hoge elektronegativiteitsverschil van C- en H-atomenD. Het is niet-polair vanwege de gelijke verdeling van elektronen tussen C- en H-atomen3. Welke van de volgende molecuulstructuren stelt een niet-polair molecuul voor?A. ammoniakB. BoortrifluorideC. Waterstofchloride D. Methylchloride


Antwoord:

1.d

2.d

3.c

Uitleg:

hoop dat het helpt :)


16. Welke van de volgende molecule is niet-polair?*Natriumchloride (NaCl)Waterstofchloride (HCl)Kooldioxide (CO2)Ammoniak (NH3)​


Antwoord:

Kooldioxide (CO2)

Uitleg:

Voorbeelden van niet-polaire moleculen zijn: Elk van de edelgassen: He, Ne, Ar, Kr, Xe (Dit zijn atomen, technisch gezien geen moleculen.) Elk van de homonucleaire diatomische elementen: H2, N2, O2, Cl2 (Dit zijn echt niet-polaire moleculen.) Kooldioxide - CO.

17. Voorspel de geometrie en polariteit van het CS2-molecuul.a. lineair, apolair c. gebogen, polarb. lineair, polair d. gebogen, apolair


Antwoord:

A. Lineair, niet-polair

jeeeeeeeee

Antwoord:

B. lineair, polair

Uitleg

Corrigeer me als het fout is


18. In het H2O-molecuul worden de atomen vastgehouden door A. Ionische bindingB. Waterstofbinding C. Polaire covalente binding D. Niet-polaire covalente binding


Antwoord:

C. Polaire covalente binding

Uitleg:

hoop dat ik gelijk heb :)


19. Hoe classificeer je koolstofhoudende verbindingen, polair of niet-polair? Wat maakt het polair of niet-polair?


Antwoord:

Elektronen worden anders gedeeld in ionische en covalente bindingen. Covalente bindingen kunnen niet-polair of polair zijn en reageren op elektrostatische ladingen.

Ionische bindingen, zoals die in tafelzout (NaCl), zijn het gevolg van elektrostatische aantrekkingskrachten tussen hun positieve (Na+) en negatief geladen (Cl-) ionen. In unit twee vergeleken we atomen met puppy's en elektronen met botten in onze analogie van hoe binding werkt. Bij ionische binding begint elke puppy met een elektronenbot, maar de ene puppy gedraagt ​​zich als een dief en steelt het bot van de andere puppy (zie figuur 3.1a). Nu heeft een puppy twee elektronenbotten en een puppy heeft er geen. Omdat de elektronenbotten in onze analogie een negatieve lading hebben, wordt de puppydief negatief geladen door het extra bot.

Uitleg:


20. 5. Water en olie gaan niet samen omdat water ______ is en olie _______.A. polair; niet-polairB. niet-polair; polarC. polair; polarD. niet-polair; niet-polair


Antwoord:

B.NONPOikAR ; POikAR

#Ga door met leren!

#HopeIt'sHelp

[tex] \: [/tex]


21. 13. Waarom is olie niet mengbaar met water? Het is omdat oilA. is polair terwijl water niet-polair isB. is apolair terwijl water polair isC. en water zijn polaire moleculenD. en water zijn niet-polaire moleculen


Antwoord:

B

Uitleg:

Oliën en vetten hebben geen polair deel.


22. Bepaal de mogelijke gevolgen als de volgende gebeurtenis plaatsvindt: Waterstoffen die aan koolstof gebonden zijn, maken lipiden polair in plaats van apolair.


Antwoord:

Hierdoor zijn polaire moleculen belangrijk bij het helpen vaststellen van de driedimensionale structuur of oriëntatie van andere grotere moleculen. Vetzuurmoleculen (Hoofdstuk 8), die in alle levende materie voorkomen, zijn bijvoorbeeld samengesteld uit een niet-polaire koolstofketen met aan één uiteinde een polaire koolstof-zuurstofgroep (COOH).

Uitleg:

de slimste


23. waarom wordt waterstofchloride als een polair molecuul beschouwd?


Antwoord:

je kunt het door de wetenschap verklaren


24. 8. Voorspel de geometrie en polariteit van het CS2-molecuul.a. A. lineair, niet-polairb. lineair, polair. gebogen, polar. gebogen, apolair


Antwoord:

Het antwoord is A. Lineair, niet-polair


25. waterstofchloride polair of niet


Uitleg:

Waterstofchloride, of zoutzuur, is een polair covalent molecuul omdat elektronen ongelijk verdeeld zijn tussen de waterstof- en chlooratomen


26. waarom waterstofchloride als een polair molecuul wordt beschouwd


Antwoord:

Omdat chloor MEER elektronegatief is dan waterstof, polariseert chloor in het HCl-molecuul de elektronendichtheid naar zichzelf toe. ... Het H − Cl-molecuul is dus een polair covalent molecuul, waarin het elektronegatieve chlooratoom de elektronendichtheid sterk polariseert.

Uitleg:


27. type binding (polair covalent/niet-polair covalent) van waterstofgas


Antwoord:

NONPOikAR COvAikeNT

Uitleg:

waterstofgas (H2), zijn niet-polair omdat de waterstofatomen hun elektronen gelijkelijk delen.


28. Welk type binding heeft ammoniak, water, waterstofchloride, stikstofgas en zuurstofgas, polair covalent of niet-polair covalent? pki antwoord plz

ammoniak-polair covalent
waterpolair covalent
waterstofchloride-polair covalent
stikstofgas - niet-polair covalent
zuurstofgas - niet-polair covalent

-pao


Antwoord:

C

Uitleg:

Polair

Polair zijn oplosbaar in _________ stoffen.

A. metallisch niet-polair

B. polair

C. niet-polair

D. kan niet worden bepaald

> B. polair


30. Natriumchloride (NaCl) kristal en suiker lossen gemakkelijk op in water maar niet in olie omdat ________. a. Natriumchloride is ionisch terwijl suiker polair is b. Natriumchloride is polair terwijl suiker ionisch is. c. Zowel natriumchloride als suiker zijn polaire moleculen. d. Zowel natriumchloride als suiker zijn niet-polaire moleculen.

C. Zowel Nacl als suiker zijn ionische en polaire moleculen.

FAQs

Is waterstofchloride polair of niet-polair - QnA? ›

Omdat het molecuul waterstofchloride een plus en een minpool heeft. Dit molecuul is een dipool en daarom is het een polaire stof.

Is waterstofchloride polair? ›

Voorbeelden van moleculen met polaire atoombindingen zijn water (H2O) en waterstofchloride (HCl). De covalentie-elektronen in dit soort bindingen worden sterker aangetrokken door het meest elektronegatieve atoom dan door het minder elektronegatieve.

Hoe weet je of het polair of apolair is? ›

De polariteit van moleculen kun je bepalen door naar de ruimtelijke structuur te kijken. Als moleculen symmetrisch zijn worden de ladingen onderling opgeheven. Het molecuul is dan apolair. Als een molecuul niet symmetrisch is worden de ladingen niet opgeheven en krijg je een polair molecuul.

Welke stoffen zijn polair? ›

Voorbeelden van polaire oplosmiddelen zijn water en alcohol. Voorbeelden van apolaire oplosmiddelen zijn olie, benzine en hexaan.

Hoe weet je of een stof polair of apolair is Binas? ›

Als de delta elektronegativiteit (binas tabel 40a) tussen twee verschillende atomen groter is dan 0,4 dan spreken we van een polaire binding, twee atomen trekken en de ene trekt wat harder waardoor het gemeenschappelijk elektronenpaar dichter bij het ene atoom komen te liggen dan bij het andere.

Wat maakt iets polair? ›

Bij een polaire atoombinding delen twee atomen een gemeenschappelijk elektronenpaar. Het is bijna hetzelfde als een atoombinding. Het verschil met een gewone atoombinding is dat in een polaire atoombinding het ene atoom net iets harder aan de gemeenschappelijke elektronen trekt dan het andere atoom.

Waaruit bestaat waterstofchloride? ›

Waterstofchloride is een anorganische verbinding van waterstof en chloor, met als brutoformule HCl. Waterstofchloride is een waterstofhalogenide. In zuivere toestand is het een uiterst corrosief kleurloos gas. Een waterige oplossing van dit gas wordt zoutzuur genoemd.

Is suiker polair? ›

Suiker is een polaire stof omdat het oplosbaar is in water. Polaire moleculen Water Een molecule met een positieve en negatieve pool.

Is waterstoffluoride polair? ›

De binding tussen atomen van twee verschillende chemische elementen, zoals in het HF-molecuul, is polair: de elektronenwolk trekt meer naar het fluoratoom dan naar het waterstofatoom.

Wat maakt een stof apolair? ›

In de chemie vind je zowel polaire als apolaire stoffen terug. Er bestaan belangrijke verschillen tussen deze stoffen. Polaire stoffen hebben een + en - pool. Apolaire stoffen hebben geen lading.

Is zeep polair? ›

Zeep kan namelijk het water en het vet/de olie mixen. Dat komt omdat een zeepmolecuul twee verschillende eindes heeft. Een hydrofiele kop (polair) dat bindt met water en een hydrofobe staart (apolair) dat bindt met vet/olie.

Is stikstof polair? ›

De N—H binding van een amine is polair (stikstof is meer elektronegatief dan waterstof). Ook bevat de stikstof atoom een ongedeeld paar van elektronen, waardoor een waterstofbinding tussen amine moleculen of tussen amine moleculen en water kan voorkomen.

Waarom is h20 polair? ›

Een water (H 2 O) molecuul is polair vanwege het verschil in elektronegativiteit tussen de covalent gebonden zuurstof (O) en waterstof (H) atomen aanwezig in een OH binding. Zuurstof trekt de gedeelde OH-elektronen sterker aan.

Is o2 apolair? ›

De covalente binding tussen twee identieke atomen is apolair, ΔEN = 0. Een voorbeeld hiervan is zuurstofgas O2. De covalente binding tussen niet-identieke atomen is polair. De sterkte van de polariteit hangt af van het verschil in elektronegativiteit tussen beide atomen.

Is 0 4 polair? ›

Een polaire atoombinding is een atoombinding waarbij het verschil in elektronegativiteit (Δ EN) tussen de twee ato-men ongeveer 0,4 is. Elektronegativiteit is een getal dat aangeeft hoe sterk een atoom elektronen aantrekt.

Is butaan polair? ›

Butaan-1-ol heeft een polaire kop en een apolaire staart.

Is zuurstof apolair? ›

De normale covalente binding

De covalente binding tussen twee identieke atomen is apolair, ΔEN = 0. Een voorbeeld hiervan is zuurstofgas O2. De covalente binding tussen niet-identieke atomen is polair.

Is waterstofchloride zoutzuur? ›

Zoutzuur (informeel: zoutgeest) is de benaming voor een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 14/11/2023

Views: 6213

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.